Anasayfa

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşverenler işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, çalışanlar da İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç 2 iş günü içinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli çalışan istihdam eden ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurmakla yükümlüdür.İşverenler İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarınca İSG mevzuatına uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. Devamlı olarak en az elli çalışan istihdam eden işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, çalışanların sağlık durumunun ve alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki çalışan sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla İşyeri Hekimi çalıştırmak ve bir İşyeri Sağlık ve Güvenlik birimi oluşturmakla yükümlüdür. Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli çalışan istihdam eden ve sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin İş Güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki çalışan sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla İş Güvenliği Uzmanı olan mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.İş Güvenliği Uzmanı olan mühendis ve teknik elemanların yetkilendirilmesi, çalışma usul ve esasları ÇSGB’nca çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.

İşverenler

 

 • İşyerindeki bütün riskleri değerlendirmek, önlemek ve kaynağında mücadele etmek.
 • İSG için araç ve gereçleri sağlamak.
 • Teknoloji ve yenilikleri takip etmek
 • Tehlikeli olanları, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek.
 • Toplu koruma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermek.
 • İş – donanım – çalışan arasında uyum sağlanması çalışmasını yapmak.
 • Aynı işyerinde birden fazla işveren varsa İSG konusunda birlikte davranmak.
 • Acil durum planları, yangın önleme planları ve tatbikatları yapmak, bunları kayıt altına almak.
 • Acil tahliye planları yapmak.
 • İSG için İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bulundurmak.
 • Makine ve donanımlar için koruyucu ekipman bulundurmak.
 • Çalışanlara Kişisel koruyucu donanımlar sağlamak.
 • İşyerinde standart işaretlemeler yapmak.
 • Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sınırlama ve koruma sağlamak.
 • Gürültü ve titreşimle mücadele uygulamaları yapmak.
 • Atıkların çevreye zarar vermesini önlemek.
 • Ekranlı araçlarla çalışmalarda gerekli iş güvenliği önlemlerini almak.
 • Çalışanları maruz kalacakları risklere karşı sağlık gözetimine tabi tutmak.
 • Eğitim ve bilgi dahil her türlü önlemi almak.
 • İSG politikaları geliştirmek, çalışan ve temsilcileri ile değerlendirme yapmak.
 • Organizasyon yapmak ve önlemleri tüm kademelerde uygulamak.
 • Çalışanları işyerindeki tehlikeler ve mesleki riskler konusunda bilgilendirmek.
 • Çalışanların İSG çalışmalarına katılmalarını sağlamak.
 • İSG çalışmaları için çalışanlara mali yük getirmemek.
 • Alınan tüm önlemlerin uygulamasını ve sonuçlarını denetlemek, gerekirse yeni önlemler almak.

 

zorundadır.

Çalışanlar

 

 • Çalışanlar, işverenin aldığı tüm İSG önlemlerine uymak zorundadır.
 • Kendilerine teslim edilen kişisel koruyucu donanımları ve ekipmanları düzgün kullanmak zorundadır.
 • Çalışanlar işverenin koyduğu tüm İSG kurallarına uymak, etkinliklere katılmak zorundadır.