Belgeler

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkartılan yönetmelik ekleri Eklenme Tarihi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmelik Ekleri (Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512)

Ek-1:İSGB ve OSGB’lerde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi Ek-2: Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi Ek-3: OSGB ile İşyeri Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Ek-4a:İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi Ek-4b:İş Güvenliği Uzmanlığı Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi Ek-4c:Diğer Sağlık Personeli Çalışma Sözleşmesi/Görevlendirmesi Ek-5a:Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (İşyeri Hekimi İçin) Ek-5b:Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (İş Güvenliği Uzmanı İçin) Ek-5c:Kamu Personelinin Görevlendirilmesi (Diğer Sağlık Personeli İçin) Ek-6: İşverenin Kendi İşyerinde Yapacağı Çalışma Taahhütnamesi Ek-7: Ortak

Download 30.12.2012
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri (Resmi Gazete Tarihi:29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512) Ek-1: İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Ek-2: Yıllık Değerlendirme Raporu Ek-3: Tabela (Özel…. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu) Ek-4: Eğitim Kurumu Yetki Belgesi Ek-5: Günlük Katılımcı Devam Çizelgesi Ek-6: Eğitim Katılım Belgesi Ek-7: Eğitici Belgesi Ek-8: İş Güvenliği Uzmanları, Eğiticiler ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu Ek-9: İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu Download 30.12.2012
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekleri (Resmi Gazete: 27.11.2010/27768)
Toplum Sağlığı Merkezlerinde Bulunacak Asgari Malzeme Listesi (Ek-1) 28.11.2010
TSM Adına İl Sağlık Müdürlüğü İle İşyeri Arasında Yapılan Hizmet Sözleşmesi (Ek-3) 28.11.2010
İşyeri Hekimliği Eğitim Katılım Belgesi (Ek-10) 28.11.2010
İşyeri Hekimleri ve Eğiticiler İçin İhtar Tablosu (Ek-11) 28.11.2010
İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu (Ek-12) 28.11.2010
DİĞER BELGE BİLGİ VE FORMLAR
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu 09.07.2007
 • Sağlık raporunun 1 ve 2 nci sayfaları, tek yapraktan oluşmalı ve bir kağıdının ön ve arka yüzüne yazdırılmalıdır.
 • Her periyodik muayene yeni bir sağlık raporu formuna işlenmelidir.
 • Özellikle meslek hastalıkları incelemelerinde işçinin önceki sağlık raporlarında sigara, içki vb. ile ilgili verdiği yanıtlar çok önemli olmakla beraber son bir yılda geçirdiği hastalıklar, son bir yılda hastanede yatıp yatmadığı, son bir yılda tedavi görüp görmediği gibi sorulara verilen yanıtlar da önemlidir. Bu da her periyodik muayenenin ayrı bir sağlık raporu üzerine işlenmesinin daha uygun olacağını göstermektedir.
 • Ayrıca her sağlık raporunun altına zorunlu olmamakla birlikte işçinin de imzasının alınması gereklidir.
 • Kontrol süresi: 18 Yaşından Küçükler için 6 ay, 18 Yaşından Büyükler için 1 yıldır.
 • İlgili mevzuat: İş Kanunu Madde:86,87, Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Madde:5-Ek-II
Asgari Ücret Tablosu 28.12.2012
 • 1975 Yılından 2013 (dahil) yılına kadarki günlük ve aylık asgari ücret tablosu.
Basınçlı Kaplar (Kompresörler, Buhar ve Sıcak Su Kazanları, Motopomplar)
 • Kontrol periyotları :1 yıl
 • Kontrol Belgelerinde;
 • **Makina Mühendisinin adı, soyadı, ünvanı ve oda sicil numarası ile imzası olmalıdır. **Teste tabii tutulan basınç (Deney basıncı) mutlaka yazılmalıdır. **Deney basıncı, işletme basıncının 1,5 katı ile yapılmalıdır.
 • (Basınçlı kaplar ile ilgili kontrol formu Makina Mühendisleri Odasından temin edilebilir!)
Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Yıldırımlık Tesisatları (Paratoner, Parafudr vb.)
 • Elektrik Tesisatı Kontrol Belgesi Elektrik Mühendisleri Odasından temin edilebilir!
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği EK-P
YG’de Topraklama Ölçme Protokolü Örnek Formu
Binalardaki Topraklama Tesisleri Ölçüm Raporu Örnek Formu
 • Kontrol süreleri:1 yıl
 • Kontrol Belgelerinde; **Elektrik Mühendisinin adı, soyadı, ünvanı ve oda sicil numarası ile imzası olmalıdır. **Ölçülen topraklama direnç değerleri mutlaka yazılmalıdır. **Birden çok topraklaması bulunan yerlerde, ayrıca topraklama noktalarını gösteren kroki bulunmalıdır. **Paratonerin tipi, markası, koruma çapı belirtilmeli, işletmeyi kapsadığına dair kroki çizilmelidir.
 • Sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerinin alması zorunludur.
İş Kazası / Meslek Hastalığı Bildirimi Formu 12.05.2007
İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
İşçinin Şikayet Dilekçesi Örneği 21.08.2005
 • İşçinin Bölge Çalışma Müdürlüğüne (ÇSGB … Bölge Müdürlüğüne) şikayet dilekçesi örneği.
Kaldırma Araçları (Vinç, Caraskal, Asansör, Forklift vb.)
 • Kontrol periyodu: 3 ay.
 • Kontrol Belgelerinde; **Makina Mühendisinin adı, soyadı, ünvanı ve oda sicil numarası ile imzası olmalıdır. **Teste tabi tutulan yük (Deney yükü) mutlaka yazılmalıdır. **Deney yükü, işletme yükünün 1,5 katı ile yapılmalıdır.
 • (Kaldırma araçları ile ilgili kontrol formu Makina Mühendisleri Odasından temin edilebilir!)
Mevsimlik Tarım Sözleşmesi 27.05.2010
25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanan Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği gereğince aracı, işveren ve işçiler arasında yapılması gereken Mevsimlik Tarım İşi Sözleşmesi.
Yapı İşleri Ön Bildirim Formu 08.04.2007
 • Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 5/c Maddesi gereğince işveren veya proje sorumlusu

  – Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa, – İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa, yapı işine başlamadan önce Ek-III’te belirtilen bilgileri (örnek form soldadır) içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

 • Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı 11.01.2009
 • İşveren veya proje sorumlusu, işyerinde yürütülecek faaliyetleri dikkate alarak bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır.
 • İşin mimari, teknik veya organizasyon yapısına karar verilirken, yapı işinin değişik kısımlarının veya aşamalarının aynı anda ya da birbirini takip edecek şekilde yapılması planlanacaktır.
 • Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren bir dosya hazırlayacaktır.
 • Yapı alanında, ilgili yönetmeliğin EK-II bölümünde belirtilen işlerin yapılması durumunda bu işlerle ilgili önlemler planda yer alacaktır.

 

 • İlgili Mevzuat : Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Madde:5, 6, 7, 8