YÖNETMELİKLER-TEBLİĞLER

 

Dayandığı Kanun No/Madde

Yönetmelik/Tebliğ Adı (Mevzuat Bilgi Sistemi Linki.)

docx Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Numarası
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Ek-Tehlike Sınıfları Listesi (xls) Tehlike Sınıfları Tebliği ile ilgili Açıklama İndir (pdf) 26.12.2012 28509
6331/30 3146/2,12 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İndir 29.12.2012 28512
6331/6,8,30 3146/2,12 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İndir 29.12.2012 28512
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İndir 29.12.2012 28512
Dayandığı Kanun No/Madde

Yönetmelik/Tebliğ Adı (Mevzuat Bilgi Sistemi Linki.)

docx Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Numarası
4857/85 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ İndir 31.05.2009
Değ.09.03.2010
27244
Değ.27516
4857/85 Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği İndir 16.06.2004
Değ.03.04.2012
25494
Değ.28253
3143, 1705, 132 Akaryakıt İstasyonları-Emniyet Gerekleri ile İlgili Tebliğ (TS 12820) (Tebliğ No: MSG-MS-2012/17) (Tebliğ içeriği TSE de satılmakta!!!) İndir 20.05.2007 26527
4857/3 Alt İşverenlik Yönetmeliği İndir 27.09.2008 27010
4703 Asansör Yönetmeliği İndir 31.01.2007 26420
4857/78 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir 26.12.2003
Değ.17.02.2004
25328
Değ.25376
4857/39 Asgari Ücret Yönetmeliği İndir 01.08.2004
Değ.07.07.2012
25540
Değ.25540
4857/91 Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Yönetmelik İndir 01.08.2004 25540
4857/78 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir 27.11.2004 25653
7126/Ek-9 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (pdf) İndir(pdf) 19.12.2007 26735
4857/78 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik İndir 10.06.2004 25488
2872, 4856, 4847, 3146, …… Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik İndir 18.08.2010
Değ.31.07.2012
27676
Değ.28370
4857/77 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir 07.04.2004 25426
5510/107 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği İndir 11.10.2008
Değ.22.01.2011
27021
Değ.27823
4857/114 Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir 04.04.2004
Değ.15.05.2004
25423
Değ.25463
3146/5,15 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği İndir 31.10.2012 28453
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir 06.04.2004 25425
5176/3,7 Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik İndir 14.09.2010 27699
4857/78 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir 23.12.2003 25325
3194/44,
3542/3
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İndir 04.11.1984 18565
3194/44 Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik İndir 11.11.1989 20339
3154/28 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği İndir 30.11.2000 24246
3154/28 lektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği İndir 21.08.2001 24500
4857/78 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği İndir 11.02.2004 25370
4857/78 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik İndir 14.07.2004 25522
4857/78 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik İndir 15.05.2004 25463
560 KHK/ 4,9,10,11 Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik İndir 10.07.1996 22692
4857/78 Gürültü Yönetmeliği İndir 23.12.2003 25325
4857/78 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği İndir 23.12.2003 25325
4857/76 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir 06.04.2004 25425
4857/70 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği İndir 28.04.2004 25446
3359/9
181/9,43
1593/179
İlkyardım Yönetmeliği İndir 22.05.2002 24762
4857/78 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İndir 11.02.2004 25370
4857/63 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği İndir 06.04.2004 25425
4857/41 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği İndir 06.04.2004 25425
4857/80-3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik İndir 07.04.2004 25426
4857/38 İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik İndir 05.03.2004 25393
6356/4 İşkolları Yönetmeliği (NACE Kodları) İndir 19.12.2012 28502
NACE Rev.2 Altılı (2013)
(Kaynak: www.tuik.gov.tr)
İndir
(xls)
4857/78 İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik İndir 04.12.2009 27422
5510/11,12,
80,86,88,90
İşveren Uygulama Tebliği İndir 01.09.2012 28398
1593, 2559, 3572, 4562, 5216, 5302, 5393 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (pdf) İndir (pdf) 10.08.2005 25902
4857/78 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik İndir 10.02.2004 25369
4857/2,81
3146/2,12
1219/12
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (Danıştay Onuncu Dairesinin 03.06.2011 tarihli ve 2010/16631 Esas Nolu kararıyla 35. maddesinin (b) bendi ile Geçici 3. ve Geçici 4. maddelerinin yürütülmesi durdurulmuştur.) İndir 27.11.2010 27768
4857/79 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya Kapatılmasına Dair Yönetmelik İndir 05.03.2004
Değ.28.10.2010
25393
Değ.27743
4857/73 Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik İndir 09.08.2004 25548
6176/3,7 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile BaşvuruUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İndir 13.04.2005 25785
4857/78 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir 26.12.2003 25328
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik İndir 30.04.2011 27920
5510/107 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği İndir 28.09.2008 27011
4857/78 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Güvenlik ve Sağlık Önlemleri Hakkında Yönetmelik İndir 26.12.2003
Değ.19.10.2005
Değ.20.03.2008
25328
Değ.25971
Değ.26822
4703 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği İndir 29.11.2006 26361
4857/78 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik İndir 11.02.2004 25370
Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ İndir 11.03.2012 28230
Kişisel Koruyucu Donanımlarla

İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

İndir 06.04.2007 26485
4857/110 Konut Kapıcıları Yönetmeliği İndir 03.03.2004 25391
1475/74 Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik İndir 14.09.1990
Değ.26.02.2000
20635
Değ.23976
4703 Makina Emniyeti Yönetmeliği İndir 30.12.2006 26392(4.Mük)
3628 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik (pdf) İndir(pdf) 15.11.1990 20696
1739, 3797,
3308, 2547
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği İndir 03.07.2002
Değ.04.10.2012
24804
Değ.28431
5544 Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği İndir 31.12.2008 27096
4703 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik İndir 30.12.2006 26392(4.Mük)
5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İndir 07.10.2004 25606
4857/78 Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik İndir 26.12.2003 25328
4857/76 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İndir 07.04.2004 25426
234 Resmi Mühür Yönetmeliği (pdf) İndir 12.09.1984 18513
3056/2,33 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (pdf) İndir 02.12.2004 25658
4857/63 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik İndir 15.04.2004 25434
4857/111 Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik İndir 03.09.2008 26986
5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği İndir 07.01.2006
Değ.02.08.2007
26046
Değ.26601
4857/78 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İndir 22.02.2004 25381
5510/Ek-1 Yönetmelik İndir 21.07.2009
Düz.23.07.2009
27295
Düz.27297
5510/107 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği İndir 12.05.2010 27579
4904/3 Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği İndir 27.05.2010 27593
7201/60 Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik İndir 25.01.2012 28184
2872, 4856, 1593… Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İndir 26.12.2008 27092 Mük.
4857/78 Titreşim Yönetmeliği İndir 23.12.2003 25325
4857/32,
818/323,
854/29….
Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik İndir 18.11.2008 27058
4817/22 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği İndir 29.08.2003 25214
KHK-18/2-n Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ İndir 30.06.2007-Mük. 26568
4857/78 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği İndir 23.12.2003 25325
3194/44
13.12.1983
/180 BKK
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik İndir 16.12.2010 27787
4857/78 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İndir 21.02.2004 25380
4857/60 Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği İndir 03.03.2004 25391
4857/30,39
4904/3
4447/48
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik İndir 25.04.2009 27210
4857/51 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik İndir 28.02.2004 25387
YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER
3146/15,34 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği (31.10.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı.) 16.11.1991
Değ.31.07.2009
21053
Değ.27305
4857/82 İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.08.2009/27320 tarih/sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci maddesi ile yürürlükten kaldırıldı.) 20.01.2004
Değ:26.01.2006
İptal: 26.05.2008
25352
Değ:26061
İptal:26887
4857/2,81
3146/2,12
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlaanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.) 27.11.2010 27768
4857/2,81
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlaanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
27.11.2010 27768
4857/78 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (T.C. Danıştay Onuncu Dairesi 24.05.2004 tarih ve 2004/1942 Esas Nolu karar ile yönetmeliğin yürütmesi durduruldu. 09.12.2003 25311
4857 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risk Grupları Listesi
25.11.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır
13.04.2004 25432
4857 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği
26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi gazetede yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır
25.11.2009 27417
4857/78 İşyeri Kurma İzni ve İşletme Belgesi Alınması Hakkında Yönetmelik
(04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldı.)
17.12.2004 25673
4857/81 İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.08.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı) 16.12.2003 25318
4857/81
3146/2,12
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik EKLERİ (27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri Yönetmeliği Madde 22 ile yürürlükten kaldırılmıştır. 15.08.2009 27320
4857 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (İlgili yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır) 09.12.2009 27427
4447/Ek-2 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik (30.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı) 13.01.2009 27109
4857/30 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (25.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldı.) 01.08.2004 27109
4857/30 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 (25.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldı.) 24.03.2004 25412
1593,1475, 1580, 2819, 3194, …. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) İle Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (10.01.2009 Tarih ve 27106 sayılı Resmi Gazetede yayımlananSıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldı.) 12.02.2002 24669
2872/13
443/2
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği(Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği) 26.12.2008 tarihli ve 27092 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 11.07.1993
Değ:20.04.2001
Değ:06.11.2001
21634
Değ:24379
Değ:24575